Kavvv-vb-ov & Fedes.be

Algemene afgelasting tot 25/04/2020!

STRAFBEPALINGEN K.A.V.V.V & FEDES - AFDELING BRABANT/OOST-VLAANDEREN (onderhoud)

Van kracht vanaf 1 september 2018

TITEL 1 - Procedure

A. Algemene bepalingen

Art. 201

Deze strafbepalingen zijn opgesteld rekening houdend met het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar. Inzonder artikel 8 van dit decreet voorziet een aantal waarborgen waaraan de tuchtregeling van een sportfederatie moet voldoen.

De waarborg houdt onder meer in :

 1. dat de zittingen openbaar zijn, tenzij op verzoek van de niet-professionele sportbeoefenaar beslist wordt met gesloten deuren zitting te houden of de openbaarheid gevaar oplevert voor de openbare orde of de goede zeden;
 2. dat de procedure rekening houdt met de jeugdige leeftijd van vele niet-professionele sportbeoefenaars en terzake aangepaste maatregelen bevat;
 3. dat degene die tuchtrechtelijk vervolgd wordt, ongeacht zijn leeftijd, minstens :
  • het recht heeft om, na afloop van het onderzoek, eventueel in tegenwoordigheid van of vertegenwoordigd door een raadsman, alle stukken van het dossier in te zien;
  • het recht heeft om gehoord te worden, zijn middelen van verdediging voor te dragen en aanvullende maatregelen te vragen.
Art. 202

Iedere speler, clubafgevaardigde, clubleider of oefenmeester die zich blootstelt aan een vergrijp voorzien in de statuten van de K.A.V.V.V., erkende en gesubsidieerde sportfederatie en de reglementen van de K.A.V.V.V. afdeling Vlaams-Brabant - Oost-Vlaanderen, zal ter verantwoording worden geroepen bij de bevoegde comité.

Deze gebeurt in het Nederlands, wanneer de opgeroepen persoon deze taal niet spreekt en/of verstaat, heeft hij het recht zich te laten bijstaan door een persoon die de Nederlandse taal machtig is.

Art. 203

De gevallen die niet voorzien zijn in de bondsstatuten van K.A.V.V.V. en de reglementen van de K.A.V.V.V.afd.V-B - O-V zullen beslecht worden door het afdelingsbestuur of het onderzoekscomité van de K.A.V.V.V.afd.V-B - O-V.

B. Scheidsrechtersverslag

Art. 204

De scheidsrechter dient een verslag op te maken van alle onregelmatigheden die gebeuren voor, tijdens of na de wedstrijd. Dit verslag dient binnen de 48 uur opgestuurd te worden naar de heer VAN OYCKE Gaston, secretaris K.A.V.V.V. afd.V-B - O-V en voorzitter van het onderzoekscomite.

Art. 205

Elk bestuurslid of lid van het controlecomité van de K.A.V.V.V. - V-B - O-V kan verslag opstellen, dat zal worden behandeld als een scheidsrechtersverslag.

Art. 206

In de gevallen waarin het verslag melding maakt van slagen en verwondingen aan de scheidsrechter, grensrechter of officieel afgevaardigde van het K.A.V.V.V. afd. V-B - O-V zal de voorzitter van het onderzoekscomité de club van de betrokkene in kennis stellen van diens onmiddellijke schorsing.

Art. 207

De scheidsrechter is verplicht verslag op te stellen bij uitsluiting van een speler, behalve voor een professionele fout maar dit te vermelden op het wedstrijdblad.

C. Voorstel tot minnelijke schikking

Art. 208

Voor de inbreuken vermeld onder Titel 2, Paragraaf 2, artikels 216 tot en met 220, zal het onderzoekscomité door tussenkomst van daartoe aangestelde leden, aan de betrokkene een minnelijke schikking kunnen voorstellen.

Art. 209

De aangewezen leden van het onderzoekscomité oordelen soeverein over de opportuniteit van dergelijk voorstel, evenals over de voorgestelde strafmaat.

Art. 210

Het voorstel tot minnelijke schikking wordt aan de betrokkene ter kennis gebracht door middel van een persoonlijke oproepingsbrief; betrokkene wordt geacht kennis te hebben genomen van dit voorstel na verzending van deze persoonlijke oproepingsbrief aan de daar toe door de club van betrokkene aangeduide bestemming.

Art. 211

In de oproepingsbrief zullen de tegen betrokkene weerhouden inbreuk alsook de voorgestelde strafmaat worden bepaald. Tevens zal worden vermeld op welke datum het onderzoekscomité van het dossier van betrokkene kennis zal nemen.

Art. 212

De betrokkene die het voorwerp uitmaakt van een voorstel tot minnelijke schikking en die afwezig blijft op het in de oproepingsbrief aangekondigde onderzoekscomité, zal worden geacht akkoord te gaan met de voorgestelde minnelijke schikking. In dat geval kan het onderzoekscomité slechts de sanctie uitspreken die aan betrokkene was voorgesteld bij wijze van minnelijke schikking.

Art. 213

Indien betrokkene niet akkoord gaat met het voorstel tot minnelijke schikking zal hij zich persoonlijk dienen aan te bieden of kan hij zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman naar keuze op het onderzoekscomité op de datum aangekondigd in de persoonlijke oproepingsbrief, na vooraf de voorzitter van het onderzoekscomité ervan te hebben verwittigd dat hij niet akkoord gaat met de minnelijke schikking en zich om die reden zal aanbieden op de zitting van het onderzoekscomité.

In dat geval is het scheidsrechterscomité niet gebonden door de daarin voorgestelde strafmaat.

Art. 214

De betrokkene die aan de voorzitter van het onderzoekscomité voorafgaand aan de in het infoblad aangekondigde datum voor de behandeling van zijn dossier te kennen geeft het voorstel tot minnelijke schikking niet te aanvaarden, maar desondanks afwezig blijft, om welke reden ook, blijft de straf uitgesproken bij minnelijke schikking behouden.

TITEL 2 - Sancties

Paragraaf 1 - Algemeen

Art. 215

Met geschorste speeldagen wordt bedoeld officieel gespeelde wedstrijden.

Paragraaf 2 - Sancties tegen spelers

Art. 216

Wordt gestraft met een schorsing van 1 tot 5 speeldagen; de speler die zich schuldig maakt aan scheldwoorden, beledigende en racistische uitdrukkingen, misplaatste gebaren of uitdagende houding tegenover een tegenstrever.

Art. 217

Wordt gestraft met een schorsing van 1 speeldag; de speler die zich schuldig maakt aan een professionele fout waardoor dient begrepen een vrijwillig handspel, het beletten van de doorgang door aan de trui van de tegenstrever te trekken, het tegenhouden van de tegenstrever met de armen. De opsomming in het vorige artikel is niet limitatief.

Art. 218

Wordt gestraft met een schorsing van 1 tot 15 speeldagen; de speler die zich, buiten de gevallen van professionele fouten, schuldig maakt aan het duwen, natrappen of slaan van een tegenstrever, het gooien met welk danig voorwerp naar een tegenstrever, het toebrengen van verwondingen aan een tegenstrever of de poging daartoe, het spuwen naar de tegenstrever, een doorgebroken speler die een duidelijke scoringskans maakt, neerleggen, vrijwillig beschadigen van infrastructuur of uitrusting

Art. 219

Wordt gestraft met een schorsing van 2 tot 4 speeldagen; de speler die zich schuldig maakt aan een niet sportieve houding, het uiten van ophitsende taal t.o.v. clubdirigenten, toeschouwers of officiele afgevaardigden van de K.A.V.V.V. of het weigeren op te geven van naam of rugnummer aan de scheidsrechter.

Art. 220

Wordt gestraft met een schorsing van 2 tot 10 speeldagen; de speler die zich schuldig maakt aan scheldwoorden, beledigende uitdrukkingen, misplaatste gebaren, het uit de handen trekken of slaan van kaarten van de scheidsrechter, uitdagende houding of bedreigingen door woorden of gebaren t.o.v. de scheidsrechter, de grensrechter of een officieel afgevaardigde.

Art. 221

Wordt gestraft met een schorsing van 6 tot 8 speeldagen; de speler die weigert het terrein te verlaten na te zijn uitgesloten.

Art. 222

Wordt gestraft met een schorsing van 3 tot 12 maanden; de speler die zich schuldig maakt aan het uitdagend duwen, het beschadigen van uitrusting (kledij), het gooien met modder of enig ander voorwerp ten aanzien van de scheidsrechter, grensrechter of een officieel afgevaardigde.

De maanden juni, juli, en augustus worden niet meegerekend.

Art. 223

Wordt gestraft met een schorsing van 3 maand tot 1 jaar; de speler die zich schuldig maakt aan het spuwen naar de scheidsrechter, grensrechter of officieel afgevaardigde of op welk danige wijze opzettelijk poogt voornoemde personen met speeksel te besmeuren.

De maanden juni , juli en augustus worden niet meegerekend.

Art. 224

Wordt gestraft met een schorsing van 6 maanden tot 2 jaar; de speler die zich schuldig maakt aan het vastgrijpen, het slaan zonder te raken, of agressieve daden tegenover de scheidsrechter, grensrechter of een officieel afgevaardigde met het inzicht geweld te plegen.

Art. 225

Wordt geschorst voor onbepaalde tijd met een minimum van 3 jaar; de speler die zich schuldig maakt aan slaan of stampen naar de scheidsrechter, grensrechter of officieel afgevaardigde.

Art. 226
 1. Wordt gestraft met een schorsing van 1 speeldag; de speler die binnen hetzelfde competitieseizoen 3 gele kaarten heeft opgelopen.
 2. Wordt gestraft met een schorsing van 2 speeldagen; de speler die een 6e gele kaart oploopt in hetzelfde competitieseizoen.
 3. Vanaf de 7e gele kaart 2 speeldagen schorsing voor elke gele kaart.
Art. 227

Wordt gestraft met een schorsing van 6 maanden tot 1 jaar (van datum tot datum); de speler die oorzaak is van het stopzetten van de wedstrijd. Daarenboven verliest zijn ploeg de wedstrijd met forfaitcijfers en wordt de boete van art.67 van de voetbalreglementen toegepast.

De maanden juni , juli en augustus worden niet meegerekend.

Art. 228

Wordt gestraft met een schorsing van 6 maanden tot 1 jaar; de speler die zich voor, tijdens of na de wedstrijd schuldig maakt aan onzedelijk gedrag.

De maanden juni , juli en augustus worden niet meegerekend.

Art. 229

Wordt gestraft met een schorsing van minimum 6 speeldagen; hij die zich schuldig maakt aan wangedrag tijdens of na de zitting van één der comités, in dit geval kan de voorzitter van het comité betrokkene de zitting doen verlaten Deze straf is cumuleerbaar met andere uitgesproken straffen.

Art. 230

Voorwaardelijke straffen kunnen worden opgelegd met een minimum van 6 wedstrijden tot 1 jaar

Als dezelfde persoon opnieuw verschijnt voor het Onderzoekscomité voor dezelfde feiten of gelijk welk ander feit, binnen de periode van de voorwaardelijke straf, zal de nieuwe straf toegevoegd worden aan de eerder met uitstel uitgesproken straf.

In het geval van recidive, zal de straf met een uitstel worden verdubbeld.

Paragraaf 3 - Sancties tegen clubdirigenten, afgevaardigden en aangesloten leden.

Art. 231

Wordt gestraft met een schorsing van 1 tot 6 maanden; hij die zich schuldig maakt aan het uiten van beledigende taal, aanzetten tot onsportief gedrag, ophitsende uitdrukkingen of gebaren aan het adres van de scheidsrechter, grensrechter of officieel afgevaardigde.

Art. 232

Voor de schorsingen opgelegd op grond van artikels 231, 233, en 234 worden de maanden juni, juli en augustus niet meegerekend (behalve indien er tijdens deze periode officiele wedstrijden worden gespeeld).

Art. 233

Wordt geschorst voor de duur van 1 jaar; hij die betrokken is in een handgemeen of zich schuldig maakt aan het toebrengen van slagen aan een tegenstrever, zonder zich te bevinden in een geval van wettige zelfverdediging.

Art. 234

Wordt geschorst voor de duur van 1 jaar; hij die zich schuldig maakt aan het niet beschermen van de scheidsrechter, grensrechter of een officieel K.A.V.V.V afgevaardigde, voor, tijdens of na de wedstrijd.

Art. 235

Wordt gestraft met een schorsing van 2 jaar; hij die zich schuldig maakt aan het duwen of vastgrijpen van de scheidsrechter, grensrechter of een officieel K.A.V.V.V afgevaardigde.

Art. 236

Wordt gestraft met een schorsing van 2 jaar; hij die weigert de scheidsrechter, grensrechter of een officieel K.A.V.V.V. afgevaardigde behulpzaam te zijn wanneer dit gevraagd wordt.

Art. 237

Wordt geschorst voor onbepaalde tijd met een minimum van 3 jaar ; hij die zich schuldig maakt aan het toebrengen van slagen aan de scheidsrechter, grensrechter of officieel K.A.V.V.V afgevaardigde.

Paragraaf 4 - Sancties t.o.v. clubs en supporters

Art. 238

T.o.v. de clubs en supporters kunnen volgende straffen worden uitgesproken, afhankelijk van de ernst der feiten:

 • voor het beinvloeden van de scheidsrechter na de wedstrijd (vraag voor het verwijderen van gele of rode kaarten) wordt een boete toegepast van 20 euro, bij herhaling wordt de boete verdubbeld.
 • blaam en boete van 50€ voor onsportief gedrag van supporters tegenover de scheidsrechter
 • waarschuwing en boete van 75€
 • laatste verwittiging en boete van 100€. Omwille van ernstige redenen kan het Bestuur beslissen de inschrijving van een club te weigeren.
 • schrapping. Een schrapping kan onmiddellijk worden toegepast bij zeer ernstige strafrechterlijke feiten.
 • het onderzoekscomité zal zich in zijn beoordeling laten leiden door volgende overwegingen: hebben de aan de club of één van haar leden ten laste gelegde feiten een determinerende invloed gehad op het verloop van de wedstrijd
 • zijn de ten laste gelegde feiten van die aard dat het aanzien van de KAVVV schade wordt berokkend.
 • TITEL 3 - Klachten

  Art. 239

  Een klacht kan ingediend worden door de club die zich benadeeld voelt door beslissingen, vergissingen en andere.

  Art. 240

  Iedere klacht dient schriftelijk gericht te worden aan de voorzitter van het onderzoekscomité, de heer Gaston Van Oycke, binnen de 6 dagen volgend op de feiten of beslissingen die het voorwerp uitmaken van de klacht, dit op straffe van niet-ontvankelijkheid.

  Art. 241

  De schriftelijke klacht dient vergezeld te zijn van het bewijs van overschrijving van een bedrag van 50 euro op rekeningnummer BE 24 0682 4294 7338 van het K.A.V.V.V afd.V-B - O-V dit op straffe van niet-ontvankelijkheid.

  Art. 242

  Het bedrag van 50 euro zoals vermeld in art.241 wordt enkel terugbetaald indien betrokken club in het gelijk wordt gesteld.

  TITEL 4 - Samenstelling onderzoekscomité en publicatie beslissingen.

  Art. 243

  Het onderzoekscomite is samengesteld uit minstens vier leden.

  Art. 244

  De secretaris geeft met schriftelijke bevestiging kennis van de gemotiveerde uitspraak aan degene die tuchtrechtelijk gesanctioneerd wordt per brief, e-mail of telefonisch in geval van hoogdringendheid. De uitspraak wordt ook in het 14-daags infoblad GOAL bekend gemaakt.

  TITEL 5 - Beroep

  Art. 245

  Beroep mag aangetekend worden door elke belanghebbende die niet akkoord gaat met de uitspraak van het onderzoekscomité.

  Art. 246

  Op straffe van niet-ontvankelijkheid dient het beroep schriftelijk te worden ingesteld binnen de 10 dagen volgend op de bekendmaking van de uitspraak in het infoblad en te worden gericht aan de afdelingsvoorzitter Albert Gryseels.

  De uitgiftedatum op het desbetreffende infoblad geldt daarbij als begindatum voor de termijn vermeld in het vorige lid. Is de laatste dag van deze termijn een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt hij verlengd tot de eerst daarop volgende werkdag. De clubvoorzitter of secretaris is verplicht het schrijven te ondertekenen. Bij gebreke wordt het beroep verworpen.

  Art. 247

  Op straffe van niet-ontvankelijkheid dient het beroep vergezeld te zijn van het stortingsbewijs van het bedrag van 150 euro op rekeningnummer BE24 0682 4294 7338 van het K.A.V.V.V afd. V-B - O-V.

  Art. 248

  Het beroepscomité is samengesteld uit minstens vier leden die geen deel mogen uitmaken van het afdelingsbestuur. Op het beroepscomité is de aanwezigheid van een afgevaardigde van het onderzoekscomité verplicht. Zijn taak zal erin bestaan verslag uit te brengen nopens de betwiste uitspraak van het onderzoekscomité en te antwoorden op de vragen die hem in die zin door de leden van het beroepscomité worden gesteld. Hij zal het beroepscomité tijdens de debatten wijzen op eventuele tegenstrijdigheden in de afgelegde verklaringen, enerzijds voor het onderzoekscomité, anderzijds voor het beroepscomité. Het voormelde lid van het onderzoekscomité dient de zitting te verlaten op het ogenblik dat het beroepscomité beraadslaagt over de te nemen beslissing.

  Art. 249

  Het beroepscomitébeslist met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

  Art. 250

  Het bedrag van 150 euro zoals vermeld in artikel 247, wordt verbeurd verklaard.

  Art. 251

  Eenmaal de zaak aanhangig gemaakt bij het beroepscomité, beoordeelt dit soeverein de feiten die betrekking hebben op het ingestelde beroep. Het instellen van een beroep schorst evenwel de in eerste aanleg uitgesproken beslissing niet.

  Art. 252

  Tegen de uitspraak van het beroepscomité is hoger beroep mogelijk. Deze aanvraag dient aangetekend gericht te worden aan de algemene voorzitter van het K.A.V.V.V., de heer Van Bouwel Ronald, Muggenberglei 57 bus 1 2100 Deurne Tevens dient een bedrag van 200 euro als borgsom gestort te worden op rekening BE80 220094336677 van K.A.V.V.V. 2600 Berchem.

  TITEL 6 - Aanvraag tot herziening.

  Art. 253

  De herziening van definitief geworden beslissingen van het onderzoekscomité of van het beroepscomité kan worden aangevraagd wanneer het bewijs van het feit dat de betrokkene onschuldig is of een strengere strafbepaling op hem werd toegepast dan die welke hij werkelijk heeft overtreden, schijnt te volgen uit een feit dat zich heeft voorgedaan na de beslissing waarvan de herziening wordt aangevraagd, of uit een omstandigheid waarvan hij het bestaan, niet heeft kunnen aantonen ten tijde van de procedure.

  Art. 254

  De betrokkene dient een met redenen omklede aanvraag tot herziening te richten tot de afdelingsvoorzitter, Albert Gryseels, die vervolgens het afdelingsbestuur samenroept met het oog op de behandeling van de aanvraag.

  Art. 255

  De aanvraag tot herziening is evenwel niet ontvankelijk indien deze niet vergezeld is van een met redenen omkleed unaniem gunstig advies van de voorzitters van het onderzoeks- en beroepscomité.

  Art. 256

  Met het oog op het inwinnen van het in het vorige artikel vermelde advies van de voorzitters van het onderzoeks- en beroepscomité, dient betrokkene zich schriftelijk tot hen te richten en hen alle overtuigingsstukken over te maken.

  De betrokkene zal bij zijn vraag tot advies het bewijs voegen van een storting van een bedrag van 200 euro op rekeningnummer BE80 220094336677 van het K.A.V.V.V.

  Art. 257

  De voorzitters van het onderzoeks- en het beroepscomité zullen na het ontvangen van voormelde vraag tot advies alle onderzoeksdaden kunnen stellen die zij nodig achten.

  Art. 258

  Het advies van de voorzitters van het onderzoeks- en beroepscomité wordt schriftelijk aan betrokkene overgemaakt en tegen een negatief advies staat geen enkel rechtsmiddel open. In geval van negatief advies wordt het bedrag, vermeld in artikel 256, verbeurd verklaard.

  Art. 259

  Het Hoofdbestuur K.A.V.V.V. dient voor de behandeling van de in deze titel voorziene aanvragen samengesteld te zijn uit minstens vier leden en zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

  De betrokkene dient vooraf te worden gehoord door het Hoofdbestuur K.A.V.V.V.

  Art. 260

  Staat het Hoofdbestuur K.A.V.V.V. de herziening toe, dan vernietigt het de beslissing waarvan de herziening wordt gevraagd om vervolgens, naargelang het geval, ofwel betrokkene vrij te spreken ofwel zijn straf te verminderen indien daartoe grond bestaat. In dat geval zal het door betrokkene overeenkomstig artikel 256 gestorte bedrag worden terugbetaald. De beslissing van het Hoofdbestuur K.A.V.V.V. wordt bekendgemaakt in het 14-daagse infoblad GOAL en wordt persoonlijk aan betrokkene ter kennis gebracht. Tegen de krachtens deze titel door het Hoofdbestuur K.A.V.V.V.genomen beslissing, staat geen enkel rechtsmiddel open.

  TITEL 7 - Slotbepalingen

  Art. 261

  Een speler die geen gevolg geeft aan een uitnodiging om voor het comité te verschijnen, nadat over hem verslag werd opgesteld en geen geldig bewijs kan voorleggen zal gestraft worden volgens artikel 83bis van de voetbalreglementen.

  Hij kan zich wel laten vertegenwoordigen of bijstaan door een raadsman naar keuze mits voorlegging van een geldig bewijs.

  Art. 262

  De kapitein en afgevaardigde die het scheidsrechtersblad ondertekenen waarop een speler voorkomt die niet is aangesloten of onder een valse naam speelt, wordt gestraft met een schorsing van vier speeldagen. Deze straf geldt eveneens voor betrokken speler. De club die in gebreke bleef, verliest daarenboven de wedstrijd met 5-0 en de boete van art.67 van de voetbalreglementen wordt toegepast. Bij herhaling van de feiten wordt de straf verdubbeld en zullen de betrokkenen van alle officiele functies ontheven worden.

  Art. 263

  De voorzitter K.A.V.V.V. afd. V-B O-V, Albert Gryseels, kan de zittingen bijwonen van alle comites.

  Bij de beraadslaging over de door de betrokken comites te nemen beslissingen, is zijn aanwezigheid evenwel niet toegestaan.

  Art. 264
  Bij een oproep door het Onderzoekscomité zal deze pas een uitspraak formuleren na verhoor van de noodzakelijke partijen. Bij het niet verschijnen van deze personen kan de betrokkene voorlopig geschorst worden.
  Art. 265

  Een exemplaar van deze strafbepalingen is overhandigd aan het secretariaat van alle aangesloten clubs en is te consulteren op de website www.kavvv-vb-ov.be