Voetbal Vlaams-Brabant & Oost-Vlaanderen
REGLEMENT 2018-2019 - donderdag 03 december 2020

REGLEMENTEN AFDELING  K.A.V.V.V. Vlaams-Brabant & Oost-Vlaanderen (seizoen 2020-2021)

Klik hier voor het reglement seizoen 20-21 (v200721).

Aanpassing van het reglement wegens corona voor het seizoen 2020 - 2021

Deze algemene regels voor het seizoen 2020-2021 worden goedgekeurd door het Bestuur van KAVVV-VB&OV. Indien, door een heropflakkering van de coronapandemie of door andere externe oorzaken, de kampioenschappen van KAVVV-VB&OV voortijdig stopgezet of onderbroken dienen te worden, zullen onderstaande basisregels gevolgd worden:

1. Het stopzetten van de kampioenschappen is een bevoegdheid van het Bestuur KAVVV-VB&OV, rekening houdend met algemene richtlijnen van de overheid.

2. Indien de kampioenschappen worden stopgezet en nadien opnieuw hernomen, wordt de volgorde van de speeldagen bepaald in functie van de beschikbaarheid van de terreinen.

3. De uiterste datum voor het spelen van kampioenschapswedstrijden is bepaald op 15 mei 2021.

4. Een sportieve eindstand van het kampioenschap wordt opgemaakt indien de meerderheid (50%+1) van de ploegen in een reeks, minstens 50% van de geplande wedstrijden heeft gespeeld op het ogenblik van het stopzetten van de kampioenschappen.

5. De kampioenschappen worden geannuleerd indien de meerderheid (50%+1) van de ploegen in een reeks, minder dan 50% van de geplande wedstrijden heeft gespeeld op het ogenblik van het stopzetten van de kampioenschappen. Dit betekent dat er dan geen stijgers en dalers worden aangeduid.

6. Officieel kan men nieuwe leden, spelers of bestuursleden, aansluiten tot 1 februari. Deze datum wordt verplaatst naar 14 dagen na het herstarten van de competitie.

7. Niet voorziene gevallen zullen door het Bestuur van KAVVV-VB&OV worden beslecht.

Addendum bij het Reglement seizoen 20-21 (v200721)

Volgende artikels werden toegevoegd of aangepast en vervangen de artikels van het bestaande reglement seizoen 20-21 (v200721). Deze artikels gaan in voege bij publicatie. Bij aanpassing van een bestaand artikel wordt de verandering in het vet gedrukt.

 

Artikel 130 (publicatie 2020-10-05)

Wordt geschorst van 2 tot 4 officiële wedstrijden, de speler die zich schuldig maakt aan scheldwoorden, beledigende uitdrukkingen, misplaatste gebaren, uitdagende houding tegenover een tegenspeler of andere.

 

Artikel 21/F (publicatie 2020-10-05)

Een lid (speler/bestuurslid) van een club is aangesloten en speelgerechtigd vanaf de datum die vermeld is in de bevestigingsmail van aansluiting aan de secretaris, en vanaf men het lid kan digitaal selecteren bij het opmaken van het wedstrijdblad op onze website. In alle andere gevallen is hij NIET aangesloten. Indien het lid, dat niet in orde is met de hierboven aangehaalde informatie, toch deelneemt aan een wedstrijd of met een officiële functie genoteerd wordt op het wedstrijdblad zal hij beschouwd worden als een niet speelgerechtigde speler die aan de wedstrijd deelneemt en/of een niet aangesloten bestuurslid die met een officiële functie genoteerd staat op het wedstrijdblad. De club zal hiervoor van ambtswege een forfait bekomen (boete van € 75). Betrokken club zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Indien het een speler betreft zal speler in kwestie een bijkomende schorsing krijgen de eerstvolgende officiële wedstrijd van zodra hij speelgerechtigd is.

 

Uitbreiding van Artikel 144 met B (publicatie 2020-11-10)

144/A Wordt geschorst van 2 tot 6 officiële wedstrijden, elk lid van een club, zoals beschreven in art. 93/A, dat zich schuldig maakt tot het aanzetten van zowel eigen spelers als deze van de tegenstrever tot onsportief gedrag, alsook het uiten van beledigende taal, ophitsende uitdrukkingen of gebaren toont aan de scheidsrechter of officieel afgevaardigde.

144/B Indien meerdere spelers, leden van het bestuur of de supporters van een club zich onsportief gedragen ten opzichte van de scheidsrechter, de tegenpartij of de supporters van de tegenpartij zal de club beboet worden met 25 euro. Deze boete wordt telkens verdubbeld indien dit meermaals gebeurt in hetzelfde seizoen.

 

Artikel 153 (publicatie 2020-11-10)

153. A. Een forfaitscore en een boete van 75 euro wordt toegewezen aan de club die de oorzaak is van het vroegtijdig stopzetten van een wedstrijd omwille van onregelmatigheden, en aan de club die moedwillig vroegtijdig het terrein verlaat en de wedstrijd niet meer wil verderzetten.

Dit geldt eveneens wanneer uit het verslag van de scheidsrechter duidelijk blijkt dat een aantal spelers vermeende kwetsuren of andere uitvluchten aangewend hebben om de wedstrijd te doen staken. (Regeling boete: zie art. 152). Als echter het doelpuntenverschil bij stopzetting 5 (vijf) of meer bedraagt zal de stand bij stopzetting van de wedstrijd behouden blijven !

B. Wanneer een ploeg tijdens de match door bepaalde omstandigheden, buiten de redenen aangehaald in art. 152/A, met te weinig spelers geraakt om de wedstrijd te kunnen verder zetten, zal er van ambtswege een forfaitscore (5-0/0-5) toegepast worden. Een wedstrijd dient stopgezet te worden wanneer een ploeg slechts zes effectieve spelers meer telt. (zie ook art. 6, 75 en 78). Als echter het doelpuntenverschil bij stopzetting 5 (vijf) of meer bedraagt zal de stand bij stopzetting van de wedstrijd behouden blijven!

 

Uitbreiding van artikel 149 met D (publicatie 2020-11-10)

Er kan uitstel verleend worden bij de vaststelling van het Corona-virus in een ploeg onder de volgende voorwaarden:

  • Bij 3 of meer spelers die niet mogen/kunnen deelnemen omwille van besmetting of quarantaine op de dag van de wedstrijd, kan de wedstrijd op vraag van de club worden uitgesteld.
  • Uitstel dient aangevraagd te worden per wedstrijd.
  • Tot 24u voor de aanvang van de wedstrijd kan u om uitstel verzoeken.
  • Dit vereist de nodige documenten als bewijs (doktersbriefjes, testresultaten, communicatie contact tracing,…)
  • Geen documenten is gelijk aan forfait. Een boete van 25 euro zal toegepast worden.
  • Na ontvangst van deze documenten wordt de wedstrijd uitgesteld.
  • De clubs brengen het afdelingsbestuur minstens één week op voorhand in kennis indien de uitgestelde wedstrijd midweek gespeeld wordt.
  • Indien geen akkoord tussen de ploegen zal de wedstrijd dienen gespeeld te worden op een datum bepaald door het afdelingsbestuur.
  • Indien een club niet kan aantreden op deze vastgestelde datum zal een forfait (met boete) van ambtswege worden toegepast.